Jak chráníme vaše osobní údaje

Informace o zpracování osobních údajů

Provozovatel tohoto webu Petra Vávrová, sídlem Ke Království 101, 779 00 Krčmaň, IČ: 68929978, dále jako „provozovatel“ či „poradce“, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů provozovatelem.

Provozovatel zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů; dále jen „GDPR“ a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje provozovatel shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně pět let po jeho skončení nebo po dobu tří let, pokud k uzavření smlouvy nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů provozovatelem:

 • plnění kupní smlouvy a poskytování služeb;
 • účetní a daňové účely;
 • vymáhání pohledávek;
 • splnění právní povinnosti;
 • přímý marketing (informační a produktové kampaně) provozovateli;
 • vedení zákaznické evidence.

Rozsah zpracování osobních údajů provozovatelem:

Provozovatel zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození;
 • adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
 • další osobní údaje: údaje o platební morálce zákazníka, číslo zákaznického účtu.

Zdroje osobních údajů:

Provozovatel získává osobní údaje zejména od subjektu údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytnutí osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a provozovatelem a také významně zefektivní poskytování služeb.

Provozovatel za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti a bezpečnosti, monitoruje a zaznamenává komunikaci se subjekty údajů (především telefonické hovory na podpůrnou linku). Subjekt údajů je o této skutečnosti předem informován a je oprávněn tento postup odmítnout.

Provozovatel automaticky sbírá některé informace o uživatelích svých webových stránek www.petravavrova.cz, a to v průběhu standardních operací serveru provozovatele (např. IP adresa uživatelova počítače) a také při použití cookies (malé textové soubory, které se ukládají na uživatelově počítači, a server podle nich dokáže rozpoznat uživatele, který ho již jednou navštívil a poté zaznamenávat jeho chování a podle toho například přizpůsobit design a obsah nebo lépe zaměřovat reklamní kampaně). Cookies nejsou programy, které by mohly způsobit škodu na uživatelově počítači. Většina prohlížečů nabízí možnost neakceptovat cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovat korektně.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle provozovatele a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli činnými pro provozovatele, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Aktuální seznam Zpracovatelů

Provozovatel zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je provozovatelem technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje provozovatel i od zpracovatelů osobních údajů.

Provozovatel informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Jiným subjektům provozovatel osobní údaje o svých zákaznících nepředává, ledaže se jedná o smluvní dopravce, kteří zajišťují dopravu zboží k zákazníkům (těmto jsou předávány informace o jméně, příjmení, doručovací adrese, emailu a telefonním čísle) – např. Česká pošta, Zásilkovna, DPD, DHL, PPL apod.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů.

Provozovatel poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že provozovatel nebo smluvní zpracovatel provozovatele provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

 • požádat provozovatele nebo jejího smluvního zpracovatele o vysvětlení;
 • požadovat, aby provozovatel nebo jeho smluvní zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Provozovatel vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti. Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Vymezení užitých pojmů:

 • osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
 • subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
 • správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
 • zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
 • příjemce – příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
 • zákazník – zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, s níž má provozovatel uzavřen smluvní vztah;
 • zpracování osobních údajů – zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace